Πρόσκληση στους Μετόχους σε Ετήσια Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

της εταιρείας με την επωνυμία

«FLUIDRA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

και με το δ.τ. «FLUIDRA HELLAS»

ΑρΜΑΕ 57907/03/Β/04/56 ΓΕΜΗ 121572107000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FLUIDRA HELLAS» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής στη θέση Λάκκο Κατσάρη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.
  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
  5. Έγκριση και Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός εκπροσώπησης αυτού.
  7. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τους, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ. να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της εταιρίας (Ασπρόπυργο Αττικής στη θέση Λάκκο Κατσάρη) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.  Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων, εν γένει δε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

 

Αθήνα, 02.08.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ