ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FLUIDRA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLUIDRAHELLAS», (εφεξής η «Εταιρία») με την από 9.5.2017 απόφασή του καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 6.6.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Θέση Λάκκο Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το εξής αποκλειστικό θέμα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΟ

 

Eκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σύμφωνα με το Νόμο αλλά και το άρθ. 28 του Καταστατικού, κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο το οποίο έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί με πληρεξούσιο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων και τα πληρεξούσια που διορίζουν εκείνους που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους προσάγονται εις την διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προς της ορισθείσης δια την συνεδρίαση Συνελεύσεως.

Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική της άδεια.

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ματαιωθεί και θα επαναληφθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα ματαίωσης, αφού απευθυνθεί πρόσκληση εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα ματαίωσης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο